Zavlažovací forma. Rychlost zavlažování je objem vody dodané na jednotku plochy během jednoho zavlažování. Měří se v m³/ha, mm vodní vrstvy nebo l/m².

Vypočtená (mezní) hodnota normy závlahy mnt , mm, lze určit pomocí vzorce A. N. Kostyakova:

kde WFC — zásoby vláhy při nejnižší vláhové kapacitě vypočtené vrstvy půdy dané plodiny, mm; WCT — kritické zásoby vlhkosti, mm; ƴ — hustota půdy, t/m³ nebo g/cm³; h ω — vypočtená vrstva půdy, m; ωFC — vlhkost odpovídající nejnižší vlhkosti půdy v % hmotnostních; ω kr — kritická (přípustná) vlhkost v téže vrstvě půdy, % hmotnostní.

Při absenci skutečných údajů lze vzít obsah vlhkosti odpovídající nejnižší kapacitě vlhkosti půdy, ω FC, (v % suché hmoty půdy):

Pro písčité a hlinitopísčité půdy – 4. 12
Pro lehké hlinité půdy – 12. 16
Pro středně hlinité půdy – 18
Pro těžké hlinité půdy – 24:30

Kritická vlhkost vysychání půdy před zavlažováním lze určit z výrazu

kde ω PWP — obsah vadnoucí vlhkosti v % hmotnostních.

Při absenci skutečných údajů lze kritickou (předzavlažovací) vlhkost půdy přijmout:

• pro písčité a hlinitopísčité půdy ω kr = (0,55,b0)co FC;
• pro lehké a středně hlinité půdy ω kr = (0,65)co FC;
• pro těžké hlinité a jílovité půdy ω kr = (0,75, 0,80) co FC

Vypočítaná vrstva vlhkosti půdy závisí na různých podmínkách a lze ji vzít pro trávníky a květinové plodiny – 0,4. 0,6 m, keře – 0,7. 0,8 m, sady a stromy – 1. 1,2 m.

Při kropení závlahy se berou v úvahu nejen biologické, ale i technologicky možné závlahové normy, které by neměly překročit erozi přípustnou závlahovou normu. m, mm, určeno podle vzorce N. S. Erkhova:

kde K v – ukazatel charakterizující absorpční kapacitu (propustnost), mm, rovný 10 pro zeminy slabě propustné, 30 pro zeminy středně propustné, 30 pro zeminy dobře propustné a více než 60 mm pro zeminy vysoce propustné; р — intenzita deště, mm/min; е — základ přirozených logaritmů rovný 2,718; d — průměrný průměr dešťových kapek, mm.

Když je zalévání nevyhnutelné ztráta vody v důsledku odpařování, které dosahují 6 %. K jejich zohlednění se používá korekční faktor K cer , který lze určit z tabulky. 12.6.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí Butox v lékárně?

Tabulka 12.6. Přibližné hodnoty korekčních faktorů K cer pro závlahu postřikovačem

Podmínky zavlažování Hodnoty K cer pro zavlažování
z otevřených kanálů z uzavřených potrubí
Dobrá (povrch je vyrovnaný, sklony optimální, půdy středně nepropustné) 1,15. 1,20 1,10. 1,15
Průměr (všechny uvedené ukazatele jsou průměrné) 1,20. 1,25 1,10. 1,20
Komplexní (všechny uvedené ukazatele jsou nepříznivé) 1,25. 1,30 1,15. 1,25

Skutečná rychlost zavlažování m jednat lze určit z výrazu

kde m — vypočítaná míra zavlažování, mm.

Načasování zavlažování. Načasování zavlažování výsadeb na stanovištích a trvání mezizávlahových období lze vypočítat pomocí graficko-analytické metody pomocí integrální křivky deficitu spotřeby vody. Pro desetidenní deficity spotřeby vody se sestrojí integrální křivka v souřadnicovém systému, ve kterém je na ose x vynesen kalendářní čas a na ose pořadnice deficit spotřeby vody (obr. 12.2).

Rýže. 12.2. Graficko-analytický výpočet závlahového režimu: m—závlahové množství, mm; ∆t—období zavlažování, dny; t—průměrné datum zavlažování; M – norma závlahy, mm

Programovatelné zavlažování, prováděné na bázi mikroprocesorů (programátorů) nebo osobních počítačů (u velkých zařízení), zvyšuje účinnost zavlažování. Automatizovaný zavlažovací systém (založený na automaticky pracujících senzorech aktuální vlhkosti půdy, vzduchu a dalších indikátorů) ještě více zvyšuje efektivitu a snižuje mzdové náklady.

Zdroj: Výstavba a provoz objektů krajinářské architektury. Teodoronskij V.S.