K vyřešení problému bílkovin je třeba věnovat zvláštní pozornost rozšíření výsadby vytrvalých luskovin a zavádění nových druhů tak, aby pokrývaly všechny půdní odrůdy, zejména ty, které nejsou vhodné pro pěstování jetele lučního a vojtěšky. V důsledku toho má vičenec současný význam pro pěstování trávy v Bělorusku.

Výběr místa Nejlepší půdy pro pěstování vičence jsou středně až lehké hlinité a hlinitopísčité půdy. Na lehkých půdách s normálním vláhovým režimem vytváří výnos 250-280 c/ha.

Jedním z hlavních požadavků na půdu je, že reakce půdního prostředí musí být neutrální nebo jí blízká. Agrochemické ukazatele kyselosti půdy: pH – 6,5 – 7,0.

Vlhké, špatně odvodněné a špatně propustné, kyselé a zasolené půdy jsou pro pěstování vičence nevhodné.

Předchůdci Vičenec je vhodné pěstovat v krmných plodinách. Všechny plodiny, na které byla aplikována organická hnojiva, jsou dobrými předchůdci.

Nedoporučuje se pěstovat vičenec po jiných luštěninách.

Vičenec je dobrým prekurzorem pro všechny následné plodiny s výjimkou luštěnin.

Pěstování půdy Pěstování půdy pro vičenec se provádí odlišně v závislosti na předchůdci, typu půdy, rozhodnutí učiněném pro krycí nebo bezkrytý výsev, zaplevelení a povětrnostních podmínkách.

Při velkém napadení vytrvalých obilnin a dvouděložných plevelů postřik vegetativních plevelů po sklizni předplodiny herbicidy s obsahem glyfosátu (Roundup, 360 g/l w.r.; Tornado, VR; Shkval, VRK – 3,0-6,0 VR , Buran je super, TK (550g/l) – 1,5-3,6 l/ha atd.).

Oblasti s vysokou kyselostí jsou vápněné. Po vápnění je nutné aplikovat bórová hnojiva, protože bór obsažený v půdě přechází do těžko dostupné formy. Boritá hnojiva (kyselina boritá) se aplikují: do půdy – 1,5 – 2 kg / ha, s listovým krmením – 400 – 500 g / ha.

Před setím by měla být plocha zbavena plevele, dobře urovnána, zbavena hrudek a svinutá.

Aplikace hnojiva Aplikace minerálních hnojiv závisí na plánovaném výnosu vičence a obsahu živin v půdě.

Pro dosažení vysokého výnosu a osídlení stanoviště půdní biotou (soubor mikroorganismů) se do předplodin aplikují organická hnojiva v dávce 40 – 80 t/ha.

Dusíkatá hnojiva se aplikují v dávkách podle krycí plodiny tak, aby nedocházelo k jejímu polehnutí. Fosforečná a draselná hnojiva se aplikují jak v hlavní zálivce, tak v přihnojování po sklizni krycí plodiny, fosfor – 45 – 60 a draslík 90 – 120 kg/ha a.i.

ČTĚTE VÍCE
Které borovice jsou vhodné pro Niwaki?

Po sklizni krycí plodiny a slabém vývoji rostlin vičence se do listové výživy přidává 150 – 200 g/ha molybdenanu amonného.

Příprava osiva k setí.

Před výsevem je třeba semena naočkovat. K očkování lze použít průmyslové přípravky (Sapronit 200 g/hektar výsevku.) nebo zeminu s noduly a malými kořínky (2-4 kg/hektar výsevku).

Semena jsou ošetřena bórovými mikrohnojivy v den výsevu v dávce 20. 40 g a.i. bór/c semen (například: 120. 240 g/c semen kyseliny borité) a molybden v množství 50. 100 g a.i. molybden / na 1 cent semen (například: 100. 200 g / cent semen kyseliny molybdenan amonný).

Molybdenan amonný má kromě přímého účinku jako hnojivo i fungicidní účinek.

Předseťové ošetření osiva hnojivy s obsahem molybdenu nebo bóru v kombinaci s inokulací zajišťuje zvýšení výnosu osiva ve srovnání s kontrolou bez ošetření o 45,8 %, v porovnání s ošetřením osiva pouze očkovací látkou – o 16,7 %.

Sejení. Vičenec může být pěstován buď jako krycí plodina nebo bez krytu, ale mladé rostliny vičáka nesnášejí silný stín, a proto vyžadují krycí plodiny, které se sklízejí brzy pro potravu.

Krycí plodiny mohou být jarní obiloviny nebo jednoleté plodiny na zelené krmení: ječmen, oves, vikve-ovesná směs, jílek jednoletý.

Výsevek krycí plodiny se sníží o 30. 50 %. Ta by neměla přesáhnout 3,0 – 3,5 milionu jednotek. životaschopných semen na hektar. Výsevek semen vičence pro krmné účely řádkovou metodou je 4 – 4,5 milionů životaschopných semen na hektar.

Za nejlepší komponenty do travních směsí s vičencem jsou považovány: z vytrvalých bobovitých trav – jetel luční (2,5-3 mil. semen/ha), vojtěška (2,5-3 mil. semen/ha); z obilovin – kostřava luční, sveřep bezkřídlý, timotejka.

Hloubka uložení osiva je 2–4 cm v závislosti na typu půdy. Půda by měla být dobře urovnána a zhutněna.

Pro setí se používají zónované odrůdy: Kaўpatski.

Doba výsevu vičence pod krytem jarních plodin je určena načasováním výsevu těchto plodin. Velikost semen vičence umožňuje jejich výsev současně ve směsi se semeny ječmene, ovsa a dalších pokryvných rostlin. Pro setí se používají obilné nebo kombinované secí jednotky.

Optimální období pro setí (přesetí) je, když půda dosáhne fyzické zralosti a kdy se prohřeje v hloubce uložení osiva na 6-7 0 C. Zpoždění setí vede k řídkosti sazenic a poklesu výnosu. Přípustná doba setí je nejpozději do poloviny července.

ČTĚTE VÍCE
Je potřeba fazole mulčovat?

Vičenec se vysévá bez krytu za předpokladu, že plochy pro ně přidělené nejsou kontaminovány plevelem. Při pěstování vičence bez krytu se na ochranu před plevelem používá herbicid Treflan*, EC (trifluralin, 240 g/l) – 2,5 l/ha. Určený herbicid se aplikuje postřikem půdy před setím plodiny s okamžitým zapravením.

Péče o plodiny. U podpokryvných kultur vičence je nutné při samostatné sklizni urychleně vyčistit pole od krycí plodiny a řádků. Řádky slámy z obilných plodin musí být odstraněny do 3 až 4 dnů po zahájení sklizně.

Po sklizni krycí plodiny musí být porosty vičence krmeny minerálními hnojivy: dusík – 15 kg/ha, fosfor – 45 kg/ha, draslík – 60 kg/ha.

Na jaře, ihned po roztání sněhové pokrývky, se plodiny zavlačují ve 2–3 tratích napříč řádky. Brány výrazně snižují povrchový výpar vláhy, vajíčka a larvy škůdců jsou z pole odstraněny s rostlinnými zbytky.

Čištění potravin. V závislosti na potřebách produkce se vičenec sklízí v různých fázích

Mezi luštěninami se vičenec vyznačuje časným kvetením a první řez produkuje o pět až deset dní dříve než vojtěška.

Optimální dobou pro sklizeň vičence a jeho směsí je období rašení – začátek kvetení rostlin. V tomto období je nutriční hodnota nejvyšší. Optimální režim použití jsou dva řezy.

Poslední seč by měl být proveden koncem srpna – začátkem září, aby rostliny měly čas obnovit své zásoby živin nebo po ukončení aktivní vegetační sezóny (polovina – konec října) ve výšce 10 cm. sečením se zpomaluje opětovný růst vičence, mnoho pupenů a nových výhonků se ztrácí.

Vlastnosti výroby osiva. Maximální výnos semen vičence se získá z prvního sečení travních porostů prvního a druhého roku používání.

Výsevní pozemky je lepší vysévat v řadě s roztečí řádků 15-30 cm; na nezaplevelených polích můžete sít do širokých řádků s meziřádkovou vzdáleností 45 – 60 cm.

Výsevy: – s řádkem -3,0 – 3,5 mil. ks. semena/ha.

— se širokou řadou -2,0-2,5 mil. ks. semena/ha.

Výnos semen se výrazně zvyšuje při umístění na plodiny v období hromadného kvetení včelstev. Včelín by měl být umístěn blíže středu semeniště.

ČTĚTE VÍCE
Jak zalévat listnatou begónii?

Kvetení vičence začíná 25. května – 5. června a trvá 30-45 dní. Vrchol trsu začíná kvést a ve spodní vrstvě začnou semena dozrávat a za větrného počasí snadno opadávají. Je důležité zajistit kontrolu během období zrání, aby se zabránilo masivnímu línání.

Optimální doba pro zahájení sklizně je, když jsou zralé přibližně 2/3 až 3/4 délky kartáče. Pokud se sklizeň opozdí o 2 dny, dosáhne ztráta semen za suchého počasí 50 %.

Sklizeň se provádí pouze přímým kombinováním. Sklízecí mlátička musí být nastavena tak, aby mezery mezi bubnem a plošinou byly nastaveny jako při sklizni obilí, otáčky sníženy na mírné (700-800 ot./min.), síto je v poloze, která brání odstranění semen v hromadě .

Sklizeň semen vičence se provádí v časných ranních hodinách, aby se předešlo vysypávání semen při výmlatu.

Halda je odeslána k předběžnému (hrubému) čištění. Oddělují se z něj velké a lehké nečistoty. Pokud je halda hodně mokrá, suší se lopatou, aktivním větráním nebo prochází sušárnou.

Při hlavním čištění se od semen oddělují obtížně oddělitelné plevele a další nečistoty. K tomuto účelu jsou vhodné komplexní větrné a třídicí stroje se sadou sít a válců pro čištění a třídění travních semen („Petkus-Giant“, „Petkus-Super“, „Petkus-Selectra“).

Při skladování semen je třeba věnovat zvláštní pozornost jejich vlhkosti, protože fazole mají volnou skořápku a snadno absorbují vlhkost; Vlhkost semen by se neměla zvýšit nad 13%, vlhkost vzduchu by měla být nad 50 – 70%

Chekel E.I.., Kritsky M.N. zemědělských kandidátů vědy